Minggu, 21 Mei 2017

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia htotekone eat lotesaung ninehcwm ko hkyaae htwinhtarrtae Applications koshoetmahote apps myarrsai, aaann d rwite sothpwell ko hphaan hpwoe toe t kiriyar aahcone nhaint makyaarhkan, Java programming language sone rayyhtarr lyet shieat . gyaar barr aatuutakwpokaungg C ++ htouthkanmhu hkwinpyu Non-k default Runtime tait u shayy hk yyaya mhu nhaint aatuuko C / C ++ thoet nhaint aatuu paungghcaut nineparsai . aasopar Go Programming Language mhar kolaeek application programming interfaces eat k an saathtarr nhaint aatuu hpyitsawlaee htouthkan sai . aasopar SDK ko tait u debugger, sothpwell hcar kyi tite myarr, Qemu, hcarrwathcartammyarr, namuunar kudmyarr nhaintlell tutorial aapaw aahkyayhkanpyee tait uhaannsaat emulator aaparaawain Development Tools twayko pyi hcone saw a hcu, parwainsai . aahcapinemhar Google rae htouthkan bhaatpaungghcone hpwanhpyaoetoetaatrayy ko paatwaannkyink Android hpwanhpyaoerayykaunghce Tools myarr plugin ko aasonepyu. Eclipse shieat dejainbharl 2014 hkunhait, Google k Android ko shout lwhar hpwanhpyaoetoetaatmhu aatwat yainneatmuulataann IDE aahpyit, IntelliJ IDEA aapaw aahkyayhkanpyee, aaann d rwite hcatuudeyo htotepyanhkaesai . aahkyarrhpwanhpyaoerayy tools twayko C shoetmahote C ++ applications myarrshoetmahote extensions twayko myarraatwat jarti hphaan hpwoe toe t kiriyaraahcone Google App ko tehtwinsuu, aatwaeaakyuan mashisayysaw parogaram mar myarraatwat aamyin paatwaannkyin nhaint aamyoemyoesaw laatwarrkauttine palaathpaungg mobhinewaatbh applications myarr muu bhaung myarr aaparaawain rashinineparsai .

jaannawarrel 2014 hkunhaittwin Google kajarti application ko shell ko paat rait aaann d rwitemha Chrome ko HTML ko 5 ko web applications myarr, porting myarraatwat Apache ko Cordova aapaw aahkyayhkanpyee tait muu bhaung pya s litepartaal . aaann d rwite, shout lwhareat Android application ko aahtote hpineko daunggludlotepyee install aasonepyupone shoetmahote aasonepyusuumyarraarr install lote hkwin pyuhtarrtae application ko hcatoesine aahceaahcain kosonepyee suuthoetko daungglote hkyinn hpyint aasonepyusuumyarr a nay hpyint waalyuuninesany Third-party applications myarr, tait kyeehtwarrlar rwayhkyaalrayyshipartaal update ko ၎inn, mimithoethtanmha applications myarrkohpaalsharr devices myarr . Google k Play Store aarr Google rae Compatibility ko loaauthkyetmyarrko litenarnhaint Google mha mobhine n saungmhumyarr software ko linehcainpyulote Android htotekone myarrpawtwin install muulataann shout lwhar hcatoesine hpyitpartaal . Google k Play Store aarr aasonepyusuumyarr sai, Google nhaint Third-party developer myarr k htotewaytae daungglote loteraan nhangaasangmyahang applications myarr browse hkwin pyu; 2013 hkunhait juulinel eata hpyit, Play Store mhar Android aatwat r shinine tait u htaat posaann applications myarr shiparsai . 2013 hkunhait juulinel eata hpyit, 50 bheleyan applications myarr install lotehtarr parpye . tahkyahoetk saalsaung shout lwhar eat konekyahcarate aasonepyusuu rae l hcain upadaykyam mha saatpyawwsai sai a bhaalmharshi Google Play twin shout lwhar waalyuumhu myarraatwat titerite lay yarin tain sainbhaw ngwaytaungg hkan payypartaal . Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia
Tidak ada komentar: